Nervsystemet


Motorisk nervcell/enhet

En enhet är en nervcell som går ut från ryggmärgen och alla dess axon som går in i flera muskelfibrer. Alltså alla muskelfibrer den interagera med.

Motorändplatta eller neuromuskulär synaps, är den plats på en muskelfiber där en enskild nervände ansluter till en enskild muskelfiber

Övre motorneuron

Styrning av motorik

 • Planering
 • Initiering
 • Koordination
 • Rörelse

Supraspinal  - över ryggraden

Planering, Initiering, Koordination, Rörelse

 • PONS
 • PAG
 • Basala Ganglierna (Substantia Nigra)
 • Thalamus

Pyramidala banorna

Signalerna går direkt och kopplas inte om till ryggmärgen utan fortsätter hela vägen ner. Dessa styr precisa rörelser som handarbete. De kopplar om först när nerv ska koppla mot muskel.

Överkorsning sker (Medulla oblongata, alt hjärnstammen, pyramiderna)

4 strukturer:

 • Premotorcortext
 • Primära motorcortext
 • Cerebellum
 • Övre motorneuron
 • Hjärnstammen
 • Basala ganglierna (avsluta rörelse)
 • Substantia nigra - Dopaminfabrik 
 • Ryggmärg
 • Ventral/dorsal horn/rot

Från nervimpuls till frisättning av transmittorsubstans

Extra pyramidala banorna

Dessa står för de grundläggande berov av hållning och kontroll av muskler som är av större drag och inte precisa (det sköter istället Pyramidala).

 

Reflexbågar

För att sköta streckning och senor i skelettmusklerna behöver nervsystemet veta två saker. Den nuvarande längden av muskel, vilket den får reda på av Muskel Spolar och det andra hur stort trycket är och detta får den genom Senorgan. Senorganen sitter precis mellan sena och muskel/skelett. Dessa två är väldigt viktiga för att ryggmärgen och även cortex ska kunna avgöra vad som händer och vad som borde regleras.

Reflexer

Reflexer är ett automatiskt svar på en stimuli och sker genom seriell process. Exempel är att dra bort handen när man tar på något varmt eller blinka om något kommer mot ögat. Detta sker genom något som kallas Reflex bågar (arcs). Dessa har 5 delar:

 1. Receptor
  • Platsen där stimuli ges
 2. Känsel neuron
  • Skickar vidare afferenta signalen till CNS
 3. CNS Integrationscenter
  • Vid en reflexbåge kan det vara en enda synaps som kopplar vidare input till det motoriska output.
 4. Motor Neuron
  • Leder efferenta impulser från integrationcentrat till tänkt organ.
 5. Effektor
  • Muskel reagerar på signalen genom att spänna eller slappna av.
  • Alternativt flera muskler som berörs, kan även vara på andra sidan av kroppen osv.

 

 (https://sv.wikipedia.org/wiki/Reflex_(medicinsk_term))

 

Potentialer

Vilopotential

När cellen är i vila har den en potentialskillnad mellan utsidan och insidan av membranet på -70 mV. Detta kallas Membranpotential. Där är hela tiden Kalium och Natrium -kanaler som läcker in och ut joner. K+ läcker ut, medan Na+ läcker in, spontant.

Dessutom finns där Na+/K+ pump som sedan aktivt utför det motsatta. Tar in K+ och släpper ut Na+ för att reglera. Jämnviktspotential är när det kommer in lika mycket av någon som det går ut.

 

Aktionspotential

Vid aktionspotential så går membranet från sina vilopotential på -70 mV och dedepolariseras 100 mV, alltså till +30 mV. För att sedan polariseras och till och med hyperpolariseras förbi sina -70 mV (till ca -80 mV) en kort stund.

Detta sker genom att:

 1. Viloläge: Både Na+ och K+ kanalerna är stängda. Kurvan är stilla
 2. Depolarisation: Na+ kanalen öppnas, Na+ strömmar in. Kurvan stiger kraftigt
 3. Repolarisation: K+ kanalen öppnas och släpper ut K+, kurvan sjunker kraftigt
 4. Hyperpolarisation: K+ kanalen släpper ut för mycket innan det stabiliserar. 

Detta leder till en kedjeeffekt som gör att signalen leds vidare genom axonet. Eftersom en kanal som nyligen används inte kan göra det direkt igen, går signalen riktat åt ett håll.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Action_potential)

Neurologiska sjukdomar och skador 

Sjukdomar

 • ALS
  • Motorneuronen i ventralhorn förstörs progressivt.
  • Lumbalpunktion för diagnos.
  • Normalt påverkas inte känsel eller andra sinnesfunktioner inte.
  • I början svaghet och/eller muskelatrofi samt fascikulationer följt av ryck, kramp och stelhet i musklerna. Börjar oftast i ben eller arm.
 • MS
  • Lumbalpunktion visar plack även MR kan visa på fel
  • Först synstörningar, känselpåverkan och gångsvårigheter, senare känselbortfall, pareser, domningar, dubbelseende, urinträngningar, yrsel och onormal trötthet
 • Ahlzimers
  • Plack, skador i hjärnan.
  • Minnesstörning, förvirring
 • Parkinsons
  • Skada i övre motorneuron -> Basala Ganglierna -> Substansia Nigra
  • Förbättra med dopamin eller deep brain stimulation
  • Handstatus känns som kugghjul när man drar handleden
  • Hypokinesi (för lite rörelser), rigiditet (stelhet, muskelspänningar) och tremor (ofrivilliga skakningar). Balanssvårigheter, trötthet, sömnproblem, blodtrycksfall, problem med avföring och vattenkastning. 

Skador

 • Skada i lillhjärnan:
  • Dysmetri (felpekning vid finger-näs)
  • Intentionstremor
  • Bredbent, vaggande gång
  • Dysdiadokinesi
 • Nedre motorneuronskada
  • Pares
  • Nedsatt tonus
  • Bortfall/nedsatt reflex
  • Plantarreflex nedåtvänd
  • Muskelatrofier i kroniskt skede

Diagnostik

Symtom

Typ

Tecken på

Reflexer

Antingen nedsatta eller överdrivna.

N: Nedre MN-skada

U: Övre MN-skada

Fascikulationer

Okontrollerbara småryckningar i enstaka muskelknippen.

Nedre MN-skada

Slapp pares

Skada på perifera (nedre) motorneuronet. Brutet reflexbåge.

Nedre MN-skada

Muskelatrofi

Betyder att musklerna minskar i massa på grund av störningar i nervsignalerna som gör att de inte för stimuli. Vill det sig illa så kan de tappa så mycket som 5% per dag.

Nedre MN-skada

Tremor

Skakningar

Basala ganglierna, Parkinson

Bradykinesi

Nedsättning av rörelseförmåga som tydligast yttrar sig genom svårighet upprätthålla storlek och rytm i upprepade rörelser

 

Babinskis

Babinskis tecken tyder på en skada i det övre motorneuronet.
 

Positivt visar oftast skador på pyramidbanorna och det kan komma från t.ex. Stroke eller Huntingtons sjukdom.

Övre MN-skada

Lumbalpunktion

Ryggmärgsprov

MS/ALS, Infektioner

 

Signalsubstanser

Typ

Finns

Gör

Acetylkolin

Vesikel i synaps mellan nerv och muskel

Att muskler röra sig. Måste brytas ner

annars krampar man.

GABA

I nervcellers synapser

Hämmar vidare överföring av nervsignal

Glutamat

Excitatorisk neurotransmittor

Ökar sannolikheten att fyra av aktionspotentialen

Noradrenalin

Inhiabatorisk. Centrala nervsystemet

Stresshormon. Flight-fight respons. Vakenhet.

 

Nervcell

 (https://sv.wikipedia.org/wiki/Nervcell)
 • Axon Hillock - Axonhals
 • Ranviernod- Mellanrummet mellan 2 myelinskidor på axonet.
 • Myelin - Myelinskida
  • Utgörs av Schwanceller, isolerar för bättre ledning.
 • Synapstermina: Pre eller post, ändarna.
 • Axon
  • Armarna som går ut från nervcellen ner till andra.
 • Dendritier: Bildar koppling till andra nervceller.
 • Cellkropp: Cellen.

 

Termer

Term

Betyder

Afferent

Nervbanor som leder in

Efferent

Nervbanor som leder ut

Agonist

Binder till receptor och triggar dess aktivitet

Antagonist

Binder till receptor och blockerar dess aktivitet

Neuron

Nervcell


Published: 2016-08-28