Etik


4 stegen för identifiera och lösa etiska problem (HPIP)

 1. Klargör intressens handlingsalternativ
 2. Identifiera vem som påverkas och hur av olika handlingsalternativ. Vilka och vems värden kan hotas eller främjas av handlingsalternativen?
 3. Intressen eller intressekonflikter?
 4. Prioritera vems som väger tyngst utifrån: principer, teorier.

 

Prioriteringsprinciper (MBK)

Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Värdegrunden innehåller tre principer, vilket är hierarkiska! Viktigt!

 • Människovärdesprincipen
  • Innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning.
 • Behovs- och solidaritetsprincipen
  • De som har de svåraste sjukdomarna ska få vård först. Vårdpersonalen ska särskilt tänka på de svagaste patienterna, till exempel de som inte kan tala för sig och som inte känner till sina rättigheter.
 • Kostnadseffektivitetsprincipen
  • Det ska finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt av behandlingen. Om till exempel två olika behandlingar ger samma effekt så bör den som kostar mindre väljas

Sjukvårdens 4 principer (RIGA)

Används som tumregler och hjälpmedel för att värdera etiska problem. Bör/Måste ranordnas för att tillämpas och då kanske autonomi är lämplig överst.

 1. Rättviseprincipen
  • Innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning.
  • Man har rätt att få en donation om lämplig sådan finns.
  • Då det är begränsade resurser krävs fördelning och motivering.
 2. Icke-skada principen
  • Kan vara att man blir skadad om man inte får behandling.
  • Att man blir skadad om man donerar något.
  • Att barn blir skadat om mamman inte får behandling.
 3. Godhetsprincipen
  • Hur hjälper jag den här individen bäst? Ibland kan det betyda att det vi först upplever som en ond handling, i förlängningen leder till något gott. Vad som då är gott måste vi själva bedöma med hjälp av vårt intellekt och tidigare erfarenheter. 
  • Att utföra en donation är godhet till den som ska få donationen, samtidigt är godhet även att undvika utsätta donatorn för risker.
 4. Autonomiprincipen (självbestämande) - Högst prioriterad!
  • Individens rätt till självbestämmande - förmåga till "självstyre, dvs förmågan att inse konsekvenserna av valt beteende och ansvaret för detsamma. 
  • Har man förmyndigare kan det finns intressekonflikt i vad som egentligen är bäst. Man kan inte själv uttrycka, vad vill man egentligen? Är där en konflikt i förmyndigarens val? Har den ett egenintresse i något av valen?

 

Patientes samtycke, Informera

 • All hälso- och sjukvård är frivillig för patienten. Den som har problemen ska få avgöra själv. Presumerade och hypotetiskt samtrycke bygge på vad en normal patient skulle vilja även om man själv inte uttryckt det.
 • Patientens samtycke krävs för att spara vävnadsprov eller foster. Utan samtycke får material bara sparas för vård och behandling.
 • Patienten får välja om läkarstudent ska vara närvarande och måste frågas.
 • För att kunna ta beslut krävs förståelse hos patienten för konsekvenser. Beslutskompetens. Detta är svårt vid livskris och måste dokumenteras väl.

Dödshjälp

 • Om man har valet att skifta spår för en vagn som är på väg att köra över 6 personer, så den istället kör över 1. Vore det bra då? Det är också aktivt dödande. Du blandar dig i. Skadar blir mindre kanske?
 • Är det skillnad om du går in och dödar någon genom att dränka personen, eller går in i rummet och ser att personen ligger under vattnet med huvudet, utan att hjälpa den upp. Utgången är den samma.

 

Typ

Innebär

Tillåten

Läkarassisterande

Berättar hur man gör. Förser med läkemedel.

NEJ

Passiv (Avstå, Passiv)

Avstår från att ge livsupphållande behandling.

Ja

Passiv (Avbryta, Aktiv)

Avbryter livsupphållande behandling.

Ja

Aktiv (Eutanasi)

Frivillig (vill)

Icke-frivillig (okänd)
Ofrivillig (vill inte)

I syfte att hjälpa en patient utför en läkare en handling som syftar till och resulterar i patientens död (och det är inte grundtillståndet som dödar)

NEJ

  

Olika etiker

Moral är vad vi gör i praktiken, etik är vad vi bör göra (det "rätta")

 • Konsekvensetik
  • Enbart en handlings konsekvenser avgör dess moraliska status. En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna.T.ex. främjar största lycka för flest antal människor.
 • Deontologisk etik
  • Pliktetik
   • Handlingen är i centrum. En handling är rätt om det är ens plikt att utföra den. Där finns moraliska plikter vi måste utföra oberoende konsekvenser de får (abort?)Det finns moraliskt sett påbjudna, förbjudna och tillåtna handlingar. Man får t.ex. aldrig avsiktligt döda eler skada en oskyldig.
  • Rättighetsbaserad etik
   • Alla människor har rätt att bli behandlat annat än som verktyg.
 • Dygdetik
  • Sätter fokus på hur vi bör vara som människor där våra karaktärdrag indelas i de positiva dygderna (bl a: ansvarsfullhet, givmildhet, medkänsla, mod, pålitlighet, välvilja, ärlighet och ödmjukhet) och de lasterna (bl a dygdernas motsatser). En dygdig människa gör det rätta. Dygdetik kan fokusera på karaktär eller på motivation.

Övriga etiker

 • Normativetik
  • Handlar om vilket moralsystem som är det rätta. Söker avgöra vad som faktiskt är rätt, fel, gott eller ont.
 • Deskriptivtetik
  • Beskrivande etik, beskriver hur något är.
 • Metaetik
  • Studerandet av etik
 • Forskningsetik
  • Behandlar etiska problem vid insamling, bearbetning och publicering av data i medicinsk forskning.
 • Klinisk
  • Inkluderar medicinsk etik i snäv mening ("läkaretik") och vårdetik. Fokus i båda fallen är på relationerna mellan patienter och vårdpersonal.
 • Tillämpad
  • Tillämpar moralprinciper på konkreta etiska problem. Rör praktiska problem inom t.ex. sjukvården (t.ex. är aktiv dödshjälp moraliskt försvarbart).
 • Socialetik
  • Undersöker fördelningen av resurser i hälso- och sjukvården och vem som har rätt till vilken vård.

 

Etiska problem

 • När ska någon tvångsvårdas, vem avgör vad som är det bästa om personen?
 • Är det okej att klona
 • Göra abort? Vägra utföra abort?
 • Skapa något som är delar av människa och delar av något annat
 • Försök på djur eller människor
 • Kränkande, samtidigt som behandlande med elschoker.

 

Slippery-slope argument

Snöbollseffekt / sluttande planet. Om man genomför man en sak, så kommer det leda till en annan. 

Exempel 1

Om vi inför en samvetsklausul för barnmorskor kommer vi snart att införa en samvetsklausul för alla yrkesgrupper och då kommer inte brevbärare dela ut post och skogsarbetare inte avverka skog.

Exempel 2

Om vi inför en samvetsklausul för barnmorskor kommer vi snart att förbjuda fri abort. I exemplet är det underförstått att förbjuda fri abort är dålig - var och en som håller med om det måste hålla med om att en samvetsklausul för barnmorskor ej ska tillåtas.

 

 

Etiskt problem, exempel: Donation

Beroende på vilket beslut som fattas så kan relationerna mellan intressenterna förändras till både bättre och sämre. Stå i skuld t.ex.

 • Samhället
  • Är donatorn en större ekonomisk belastning (t.ex. handikappad) så kan "värdet" av att hennes levande vara mindre än den andra.
 • Patientens - Chans till att bli friskare, utföra mer i livet.
 • Donators - Löper risk för skador
  • Ska chans till liv/friskare värderas högre än risken för skador/sjukare hos donator?
 • Barnens
  • Om ett barns sjuka mamma får donation kanske de får leva med sin biologiska mamma.
 • Mammans (alltså morförälder)
  • Möjlighet att ha fler barn vid livet. 

 

Paternalism

Att göra något fast den andra kanske inte vill det, för deras eget bästa. Som att staten bestämmer något som är "bäst" för folket. För att t.ex. skydda eller främja medborgares välfärd trots att de anses inskränka på medborgarnas frihet. Pensionssystemet, säkerhetsbälte  eller övervakning t.ex.

 

 

 

 

 


Published: 2016-08-27