Översikt och poängfördelning


Sidorna här under kommer att innehålla sammanfattning för respektive moment som användes för att träna inför tentamen. Sammanställning av innehållet i äldre tentor redovisas.

Poängfördelning

Moment

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Tenta

150427OT

131202

120416

121023

130319

131022

140318

141021

150317

151020

12

13

12

12

16

11

3

6

9

12

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

4

4

4

2

4

4

4

4

4

2

4

4

4

3

4

2

2

4

4

2

3

4

4

0?

5

7

3

4

4

11

10

10

10

13

10

12

12

10

10

6

6

6

6

6

5

6

6

4

6

Statistik

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Total

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Ord

 • Vasodilation / dilation
 • Odds
 • Ratio
 • SNP  - gentester
 • Afferent
 • Efferent
 • Gen - Dna sekevens som kodar mot ett protein (+ eventuella reglerande sekvenser och introner)
 • Genotypning
 • Neutrofila blodkroppar
 • Fascikulationer
 • Ökad muskeltonus
 • Dysemetri
 • Gameter
 • Permabilitet (vilopotential)
 • Agonist/antagonist
 • Interaktion (epitas)
 • Genotyp, fenotyp, heterozygot, openetrans, expressivitet, imprintning, locus, exon.
 • Hertibiliteten
 • Extravasering - leucyter tar sig från kärl till omvigande vävnad
 • Exusdat - förefkommer vi inflammation och ökar ödem
 • Karyotyp
 • Haploid
 • Nukleosom
 • Analgetika

 

Genetik

Sammanfattningen hittar du här: Genetik

Ämne

Förekomst

Genotop/Fenotyp

2

Homologt kromosompar

 

Överkorsning, meios - genetisk variation

4

Rita pedigree och läsa av

Dominanta sjukdomar hoppar inte över generation

Mammor med X-bundan sjukdomar kan inte få friska barn

Kvinnor kan inte få Y-bundna sjukdomar

4

Sannolikhet vid autosomalt recessivt, dominant , monogen, x-bundet. osv

7

Vad kallas som påverkas av arv och miljö (multifaktorell)

6

Miljöfaktorer (bröstcancer, smakkänsligeht)

4

Hur man räknar på atypsikt arv (empiriskt eller relativ risk)

Empiriskt

Odds Ratio

Gentest, baserat på SNP

4

GWAS, gentester, SNP, Allel, oods, ratio, CNV

Användning av GWAS, vad tittar de på

Man analyserar miljoner SNP. Single Nucleotide Polymorphism. A -> C t.ex.

SNP ligger i introner, alltså mellan proetin-kodande DNA - kan påverka uttryck av gener.

GWAS  = Genome Wide Assoccisationstudie

7

Risk för sjukdom i kontrast till gener som orsakar det

4

Imprintning

5

SNP (>1%)/Mutation

4

Skillnad på gentest på klink och nätet

 

Kromosomers uppbyggnad

X/Y

2

Gameter blir olika (random assortment, rekombinering, nymutation)

 

Varför genetik? (sjukdomslära,  läkemedel osv).

 

Svårigheter med multifaktoriella sjukdomar

4

Bedöma risk av genetisk variation (jämföra exponerade/oexponerade)

 

Anledningar till varför genotyp inte syns i fenotyp:
Metylering, Variabel expressivitet, nedsatt penetrans

 

Varför medelsk inte uttrycks?
Anticipation, Somatisk mosacism, Gondal mosaicm, mitokondriell nedärvning,
uniparentell disomi, genomisk imprintning

2

X-inaktivering

Sker via metylering.

2

Genomskillnader,
SNP (Single Nucleotide Polymorphism) - Nukleotidförändring i DNA
CNV (copy number variation - Länge dna sekvens (>1000bp) som finns i varierande antal hos individer
Indel (insert/delet av DNA sekvens) - Ofta en till några nukleotider

 

Homozygot, heterozygot, hemizygot

 

Risken vid inavel

 

Olika nerärvningar

Mitikondriell

Anticipation - Debuterar tidigare eller blir allvarligare per generation. Icke Mendelsk.

Genomisk Imprintning

Uniparental disomi

3

Meios skillnad från Mitos

 

Cellens faser, G0, G1 osv - mängden DNA (i kromantin, kromoson, DNA helixar)

2

Odds Ratio,

 

Mutationstyper (3st)

 

 

 

Knäet och leder - plan

Sammanfattningen hittar du här: Knäet och anatomi

Ämne

Förekomst

Lachman test, draglådetest (främre/bakre)

5

ACL/PCL, placering + test

3

Miniskens funktion, test. Brosk

Artros - förslitning

7

Muskler runt knäet, skenbenet. (m.sartorius, m.gracilis, m.semitendinosus)

6

Musklers påverkan för att stabilisera knäet dynamiskt
biceps femoris, semitendinsus, semimembranaosus)

6

quadriceps, 4 olika muskler - funktioner med

4

Kliniska undersökningar vid knäskada (Apleys/McMurrays test)

5

Stabiklisera passivt (skelett, retinakel, sidoligament, ledkapesel)

Stabilitet dynamiskt

3

Unhappy triad (MCL, ACL, mediala/laterala menisken)

2

Olika ledtyper, plats och funktion, rörlighet

Symfy,s Coalito, Kulled, Sadelled

Gånggärn, sadel, vrid, ägg, glid, kul

3

Muskel till typ av rörelse /var de sitter

 

Vad är synovialleder

 

Olika plan/riktningar,

Medial, Lateral, Posterial, Dorsal, Anteriro, Ventral, Frontal, Corona, Kaudal,
Transversal, Kranial, Sagiatal.

2

MCL , stabilitetestest, sidoprovokation

2

Synnovialvätska, funktion

Smörjer, Minska friktion, Stötdämpande, försöker brosk med syre och näring

 

Svenska namnen!!!

 

Fibula, Tibia, Femur

 

Röntgen, magnetresonans, ultraljud

 

Muskelspolar, golgi-senorgan

 

  

Inflammation

Sammanfattningen hittar du här: Inflammation

Ämne

Förekomst

Vad som orsakar inflammation

stukat fot (mekanisk vävnadsskada)

stick i finger (infektion)

Ämnen retar immunförsvar (autoimmunitet, allergi)

3

Tre celler som är viktiga för inflammation i vävnad

2

Vad orsakar delar i inflammation (vasodilationen, värme)

5

Rekrytering av vita blodkroppar och monocyter

4

Klinisk symtom (kardinaltecken) vid inflammation (rodnad, svullnad, värme, smärta, nedsatt funktion)

Rodnad - > Vasodilation -> blodflödet ökar

Svullnad -> Permabilitet ökar -> Vätska in i vävnaden, ger ödem

Värme -> Ökat blodflöde och ökat leucytmetabolism hos t.ex. makrofager

Smärta -> Olika molekyler påverkar nervceller. Bradykinen, histamin, prostaglandin.

(Nedsatt funktion) - Helt eller delvis pga inflamationen i sig.

7

Händelseförloppet

 1. Mastceller degranulering (frisätter histamin i vävnad)
 2. Vasodilation av närliggande blodkärl Värme och rodnad. pga ökad kärlpermabilitet
 3. Vita blodkroppar rullar in i blodkärlet
 4. Neutrofila granulcyter fagocyterar skadad vävnad

3

Vita blodkroppar vid skadan angriper direkt (mastceller, makrofager) som svarar på larmsignaler från vävnad.

 

Selektiner, Exusdat, Cytokiner, Extravasering, IgE

 

Meditatorer vid inflammation

Histamin, Prostaglandin, TNFa, Leukotriener, PAF, Bradykinin, Fibrinopepider, Serotonin, Anyfylatoxiner - Hur de bidrar till svullnad.

 

 

Smärta

Sammanfattningen hittar du här: Smärta och smärtlindring

Ämne

Förekomst

Snabba och långsamma smärtceller

A-delta-fibrer(myelinerat, tjockare)
C-fibrare (icke myelin och smalare)

7

NSAID påverkan

COX - hämmare påverkar mage, slemhinnor osv.

Minskar produktion av prostaglandiner

6

Olika sätt att behandla smärta

3

Uppkomsten av noceciptiv smärta

4

Sensitering, central sensitering, wind up fenomenet

2

Nociceptiv smärta (vävnadssakda, prostaglandiner, bradykinin)

-Smärta till följd av vävnadsskada

-Somatisk (från t.ex. hud)

-Visceral (t.ex. tarm, hjärta)

5

Smärtdämpande/reglerande (stress, endorfiner)

 

Mediatorer:

Bradykunin

Acetylkolin

Prostataglandin E2

Kvävmonxid

 

Opiateffekter (smärtdämpa, hämma andning, beroendeframkallande)

Smärtlindrar genom dämpar effekt på neråtgående nervsignalering i dorsalhornet

 

Cyklooxygenas (COX) inhibering

 

  

Celler och DNA

Sammanfattningen hittar du här: DNA och Celler

Ämne

Förekomst

DNA reparation, vad är delaktigt, typer.

Insertation (indel) alt frameshift-mutation

MMR - Missmatch repair - Prematur stopkoddon.

2

DNA replikation - 4 enzymer, strands
Deaminering, uv-inducerad, dubbelsträngsbrott.

DNA-Polymeras, Primas,  Ligas, Helikas, Topoisomeras

5

Skillnad kemiskt på DNA och RNA (socker, U/T)

 

Hindra cancer (hämma telomeras)

 

Telemeras

Enzymet Finns i: Stamceller, könsceller, tumör.

4

DNA struktur

Antiparallell, dubbelsträngad helix

Nukleosom

Kromsom

3

DNA reparation

2

Epigenetisk förändring

 

PCR (Polymerase Chain Reaction)

DNA mall, DNA polymeras, 4 deoxynukleotider, salt, buffert.

2

 

 

Nervsystemet

Sammanfattningen hittar du här: Nervsystemet

Ämne

Förekomst

Hur kopplar känselfunktion

Smärtsignalering - nervcell upp i hjärnan

Vad kallas banan  - Sinothalamiska banan

Hur kopplar den - C/A-fibrer -> Ryggmärg  (dorsal horn, rot) -> kontralaterala sidan

Thalamus -> somatosensoriska cortex

3

Vanliga neurologiska sjukdomar, symptom, orsak
ALS, MS, Ahlzeimers, Parkinsons

Nedsatta reflexer, fascikulationer, slapp pares, muskelatrofi
Tremot, bradykinesi , babinskis

8

Rita motorisk enhet/systemet - var kopplar det

7

Motorisk nervcell - Synaps

4

Sensorisk nervcell,

Axon hillock - axonhals

Ranviernod

Myelin - myelinskida, schwancell

Synapstermina

5

Afferent eller efferent

 

Acetylkolin, GABA, Glutamat, Noradrenalin

3

Axon, dendritier, cellkropp, motorändplatta

 

Aktionspotential, jämnvikspotential, vilopotential, membranpotential

10

Jonkanaler - depolariastion, repolisaration, vad händer.

Na+ - kanaler

K+ - kanaler

7

Hur nervimpuls leder till frisättning av transmittorsubstans

5

Vad påverkar vad vid test (övre,under motor, basala, lillhjärnan)

2

Reflexbågar - funktion (nociceptor - rflexbåge, muskelkontraktion,
inhibiatoris signal till antagonist

 

Ryggmärgen, ventral/dorsal horn/rot

4

Koppla motoriska rörelse

Pyramidbanorna

4 strukturer (premotorcortex, primära motorcortext, cerebellum,
övre motorneuron, hjärnstammen, basala ganglierna)

Avsluta rörelse: basala ganglierna

Överkorsningen sker: Medulla oblongata alt. hjärnstammen, pyramiderna)

4

Kortospinala banor

2

 

 

Etik

Sammanfattningen hittar du här: Etik

Ämne

Förekomst

Dödshjälp, eutanasi, olika typer, skillnad

5

Sjukvårdens fyra principer

Problem: Oklarhet vad som är "bäst"

De kan vara motsägelsefulla mot varandra.

Konflikt: Elchocker - bra för patient men blir kränkt.

9

Prioriteringsprinciper

Människovärdesprincipen

Behovs/solidaritetsprincipen

Kostnadseffektivitetsprincipen

6

"Fyra stegen" - för att identifiera och lösa etiska problem

4

Vägleda beslut för oförmögna

 

Slippery slope argument

Något leder till något annat.

3

Typer av etik (normativ, forskningsteik, klinisk, tillämpad, social, dygd, plikt)

3

Beskriva inblandades intressen

 

Autonomiprincipen (självbestämande)
Rättviseprincipen

2

Patienters samtycke, informerat

2

Jämförelse av fall (adoption, konstgjord befruktning)

 

 

 

Statistik

Finns inget mer om detta då jag inte läste de statistiska delar eftersom jag redan hade 9hp Statistik sedan innan.

Ämne

Förekomst

Förväxlingseffekt (confounding)

4

Systematiska fel , grupper och beskrivning

 

Konfidensintervall, referensintervall

5

P-värde

3

Incidenskvot, incidens, incidensdifferens

2

Redovisa statistisk osäkerhet

 

Histogram

 

Prevalenskvot

2

Observationsundersökning/experimentell

 

 

 

 

 

 

 

 


Published: 2016-08-27