Reproduktionsorgan


Preparat

Testis (2:8:1)

 • Tunica Albuginea (A):  Tjock och tät kapsel av oorganiserad bindväv som ligger närmast.
  • Mediastinum Testis (K): Invagination av tunica Albuginea där blod, lymfa och gångar för spermia löper. Syns inte på alla preparat.
 • Tunica Vaginalis (B): Fortsättning av Peritoneum och är av mesotel. Har två blad(Parietalt, Visceralt)
 • Lobuli (C): Syns inte i alla preparat
  • Epitel: Semineferi, Specialiserat Flerskitat epitel med
   • Spermatogenetiska celler: Sitter i väggarna och mognaden går utifrån (väggen) inåt mot lumen.
    • Spermatogonier (E): Små runda celler allra längst ut
    • Spermatocyter (I) : Inte lika perifert belägna små mörkt infärgade. Något mindre runda än Spermatogonier.
    • Spermatider (N): Streckade celler en bit in
    • Sperma (J): Sperma med svans
   • Sertoliceller (L): Stödjeceller med smal avlång kärna riktad in mot lumen. Riklig cytoplasma. Svåra att hitta!
  • Tubuli Semineferi(D): Tubulära strukturer där Spermatogenesen sker.
  • Lucker bindväv (G):  mellan Tubluli Seminefri
  • Leydig Cells (H): Producerar testosteron, polygona celler i den luckra bindväven mellan Tubuli Semineferi
 • Epididymis (F): Bitestikel som ligger "på" testikel
 • m. Cremaster (M): Muskel ligger runt, den som drar i testikel.

 

 

Epididymis - Bitestikel (2:8:2)

 • Testis (A): Syns på sidan i praparaten
 • Tunica Vaginalis: Epididymis omges, precis som testikel, av visceralt blad
  • Tublivägg: Tunnare vägg än testis
  • Lumen: Större lumen än testis
   • Mogen sperma (F): Innehåller sperman från testikel
  • Lucker bindväv (H): Mellan tubulins intestiella vävnad.
  • Ductus Epididymis (I): Veckat långt rör, ses därför både längs och tvärsnitt i preparat
 • Epitel (E): en- till tvåskiktat kolumnärt med stereocilier på apikala ytan.
  • Stereocilier (D): Grövre cilier i tubulis luminala yta
 • Basalmembran (G): Membranet som epitelet vilar på, även glatt muskel med.
 • Lamina propria:
 • Plexus Pampiniformis (B): Venfläta
  • Vener (C):

 

 

Ductus Deferens (2:8:3)

Fortsättning av Epididymis tubulus-system. Ganska ovanlit med 3 lager muskler i dessa tydliga riktningar. 

Runt finns Plexus Pampiniformis, vener, never och artärer.

 • Lumen - Stjärnformad/Plustecken (karaktäristiskt) (A):
 • Mucosa (B):
  • Epitel: Pseudostratifierat kolumnärt epitel (G)
   • Cilier (H): Ut mot lumen på epitel
  • Basalmembran med lamina propria
 • Lamina Muscularis
  • Inre longitudinellt (C)
  • Intermediärt cirkulärt (D)
  • Yttre longitudinellt (E)
 • Adventitia (F): Yttre lagret runt

 

 
 

Vesicula Seminalis - Sädesblåsa (2:8:4)

Veckad körtel med mycket laterala fickor. Denna har mer grov veckning och mer kolloidansamling än Prostata.

 • Mucosa
  • Epitel (A): Blandat med kubiskt (enkelskitktat), kolumnärt (enkelskiktat) och pseudostratifierat.
 • Laterala fickor (D): Inböjningar av de lila körtelvävnaderna som bildar grövra strukture och "fickor" mellan varandra
 • Kolloid (B): Vita och röda streck i massan är artefakter, det ska vara helt platt rött.
 • Bindväv och muskel (C): Kan vara svårt att avgöra, muskel är glatt.

 

 

 

Prostata (2:8:5)

 • Kapsel (A): Bindväv av oorganiserad tät typ
 • Muskulofibröst Stroma (B): Kontraktiv funktion mellan körtlarna
 • Körtlar (C): Tubuloalveolär körtelvävnad i Stroma (Stödjevävnad)
  • Epitel (D): Kolumnärt (enkelskiktat) och pseudostratifierat. Sekretoriskt epitel som sekrerar till lumen.
 • Lymfocyter (E): Ett småplottrigt område

 

 

 

Penis (2:8:6)

 

 • Corpus Cavernosum (A): Svällkropparna
 • Corpus Spongiosum (B): Området runt urinröret
  • Urethra (D): Urinröret
  • Littres mukösa körtlar (G): Körtlar intill urinröret
 • Tunica Albuginea (C): Hinnan av bindväv runt
 • Fibromuskulär vävnad (E): Den muskel/fiber-vävnad man ser i svällkropparna
 • Venösa sinus (F): Hålrummen i svällkropparna

 

 

 

Ovarium (2:8:7)

 • Germinalt epitel (A): Enradigt kubiskt (ibland platt), verkar inte synas.
 • Tunica Albuginea (B): Bindvävskiskt
 • Cortex (G):
  • Folliklar
   • Oocyt (I): Ligger i mitten av follikel
   • Primordiala Folliklar (C): Första stadiet och har platt epitel
    • Epitel Platta Follikelceller (D): Omger de Primordiala Folliklarna
   • Primär Follikel (F): Har mognat och fått kubiskt epitel, , enligt extenta och läreoboksbild är Zona Pellucida utmärkt redan här.
    • Epitel Kubiska Follikelceller (E)
   • Sekundär Follikel (R): Fått flerskiktat kubiskt epitel
    • Zona Pellucida (J): Rund cirkel i mitten som tillkommit efter Primär Follikel (svår att se beroende på infärgning), mellan Oocyt och Foolikelceller.
    • Epitel - Grunulosa Follikalceller: Har flera lager och fått granula i cytoplasman.
   • Tetriär Follikel (P): Som sekundär med tillägg av extra rum med follikelvätska som börja växa.
    • Follikelvätska (Q): Mellan follikelceller, extra hålrum, Antrum.
   • Graaf Follikel (L): Ägget är på sidan
    • Cumulus Oophorus (M): Cellansamling som fäster mellan oozytens Corona Radiata och yttersta väggen.
    • Corona Radiata (O): Cellager närmast oozyten
    • Atrum (N): Rummet utanför oocyten.
  • Theka Fooliculi (K): Celler som ligger runt follikel, cukulära Stromaceller.
 • Medulla (H):
  • Zona Vascularis: Spindelformiga bindvävsceller, lymfkärl och blod

 

 

 • Primodial Follikel (A): Platt epitel, små i klasar
 • Primär Follikel (B): Fått enradigt kubiskt epitel
 • Sekundär Follikel (C): Fler cellager och blåa cirkel.
 • Tetriär Follikel (D): Får ett litet antrum bredvid med follikelvätska
 • Graaf Follikel (E): Stort antrum där oocyten fäster mot vägg via Cumulus Oophorus

 

 

 

Tuba Uterina, Ampulla - Äggledaren (2:8:8)

 • Mucosa (B): Kraftigt veckad epitel in mot lumen.
  • Epitel - Enskiktat cylinderepitel (A):  kan se tvåskiktat ut men då är det snittet som gjort det. Cilierat.
  • Lamina propria: Det som epitelet mot lumen vilar på innan Muscularis
 • Muscularis (C)
  • Cirkulärt inre
  • Longitudinellt yttre
 • Tunica Serosa (D): Tjock seros som innehåller olika kärl. Längst ut kan ibland ses mesotellager.

 

 

Uterus - Livmoder (2:8:9)

 • Epitel - Enskickatat cylinderepitel (E): Ut mot lumen
 • Endometrium (C): Slemhinnan
  • Stratum Functionalis:  Byggs upp under menstration, längst ut!
  • Stratum Baslis: Stannar hela menscykel
  • Körtelrör (A)
   • Epitel - Enskitat kubiskt (B): Epitel till körtelrören
 • Myometrium (D): Muskellagret: Tjockt glatt muskellager

 

 

Cervix- Livmoder (2:8:10)

 • Vagina (A):
  • Epitel: Enskiktat plattepitel (H)
  • Fornix (C):
 • Uterus (B):
  • Canalis Cervicis (F)
   • Cervikala körtlar (E): Ibland runda ibland streckade, beroende på snitt
   • Epitel - Flerskiktat cylinderepitel (D)

 

 

Vagina (2:8:11)

Vissa preparat är mer veckande än andra, därav skillnaden man kan se i de två som visas på bild. Urethra kan synas i preparat och skiljer genom att den har flerskiktat kolumnärt epitel. 

 • Mucosa (A): Saknar körtlar och skiljer sig därför från t.ex. Esophagus
  • Epitel - Oförhornat flerskiktat plattspitel (D): Glykogeninlagringar
 • Musuclaris (B): Glatt muskulatur
 • Adventitia (C)

 

 

Mammae, lakterande - Bröstkörtel (2:E:20) 

 • Lobuli (C): Övergripande "klasar" som Alveoli går ihopa till
  • Alveoli (A): Körtelstrukturer, förgrenar sig för att sammansluta med andra
   • Mjölkprotein (D): Ligger i Alveoli
  • Ductule (B): Gång ut från Alveoli för mjölken

 

 

Videos


Published: 2017-05-05