Sekretess sammanfattning


Under Professionell utveckling Termin 2 ingår ett moment med Sekress som där dessutom är tentamen på. Nedan följer en sammanfattning av respektive utedelat material.

Testa dina kunskaper genom att göra övningsprovet här!

 

Sammanfattning föreläsning

Sekretessen gäller alla som deltar inom sjukvård, tandvård, hjälpmedelö och habllitering
Sekretessen gäller i upp till 70 år.
 All information om hälsa och hälsotillstånd ingår under sekretess om de inte kan förmedlas utan men för patienten.
 Exempel på vad som ingår: Sinnesbeskaffenhet, familjeförhållander, arbetsförmåga, sjukdomar, socicala förhållande m.m
Om patient finns på vårdinrättning ska den frågas om information om vistelse får delges. Vid icke kontaktbar patient ska men-prövning göras.
Polisen har alltid rätt att begära information om en viss person befinner sig i vårdinrättning. 
Begärs information av Polisen via telefon ska man ringa upp polisens växel för att vara säker på identiten. Samma gäller domstolar, myndigheter osv. Allt för att undvika att folka ringer och utger sig för att vara av sådan karaktär.
Att lida men prövas utifrån patienten och anhörigas perspektiv.
Vid mensprövning ska man fråga sig vem som begär uppgifterna och vad de ska användas till.
Man kan ha rätt att ta del av information, man har då t.ex. inloggnign till journalsystemet. Man har rätt till det om man behöver det i sitt arbete. Som vårdkontakt eller administrativt som kräver det (t.ex. avvikelsehantering).
Beroende på behörighetesnivå hos vårdpersonal öppnas hela eller delar av journalsystemet sig.
Det görs stickprov för att kontrollera felaktigehter i journalsystemet.
Patienten kan begära ut uppgifter om vem som loggat in i deras journal.
Vårdpersonal får inte läsa journalen även om patienten ger samtycke, om det inte krävs i arbetet. T.ex. kan inte en patient fråga efter att läsa provsvar från annan läkarbesök av annan kraktär. Läkaren får inte ta fram detta.
Man får inte läsa journaler som berör närstående eller sig själv. Man kan dock begära ut sitt egna eller vara egna behandlande läkare, vilket gör det till gråzon.
Utbildning i sig ger inte rätt i att ta del av journaluppgifter.
Man ska tänka på att alltid logga ut från systemen, inte ha lösa papper på skrivbordet eller föra ljudljuga muntliga diskutioner där folk som inte behöver uppgifterna kan höra.
Sekretessuppgifter kan lämna ut om patient ger samtycke (fullmakt t.ex.)
Sekretessuppgifter kan lämnas ut om det inte är till men för patient eller närstående.
Sekretessuppgifter kan även lämnas ut om det finns ladstadgad rättighet eller skyldighet. Som vid begäran av annan myndighet för deras arbete eller vid information om barn i fara.
Det finns ingen åldergräns, varje person är autonom och prövas utifrån sin förmåga. Som gräns brukar man säga runt 12 år för att barn själv ska få berstämma. Prövning måste ske i varje enskillt fall. Menprövning måste göras.
Önskemål om sekretess mot vårdnadshavare ska prövas utifrån dess mognadsgrad. En person som själv sökt vård för något kan antagligen anses mogen nog att ta beslut om sekretessen.
Anmälan till socialnämnden behöver bara vara om misstanke om barn som far illa.
Man är aldrig anonym när man vidtar åtgärder i tjänsten.
Skyldighet att lämna ut de uppgifter som behövs för nämndens utredning. Kan vara svårbedömt.
Utlåtande till privata försäkringsbolag kräver skriftlig medgivande.
Skyldighet att omedelbart informera anhöriga om person avlidit eller allvarligt försämrats. Saknar närstående görs anmälan till socialnämnden.
Man är skyldig att informera om personer som är olämpliga att inneha körkort. Detta gäller dock inte om man kommit övverens med patient om att den inte ska köra.  
Man är även skyldig att anmäla vårdpersonal som inte är lämplig att utföra sitt yrke (t.ex. drogpåverkad eller annat).
Även skyldig att anmäla personer som är olämpliga att inneha vapen, även om man inte vet att de har det eller ej.
Vid smittskyddslagen och lex maria krävs även utlämnande av uppgifter, det är man skyldig till.
Man har skyldighet att anmäla om någon är till fara för annan person. Meddela närstående och eventuellt hotad eller polis.
Man har möjlighet att lämna ut uppgifter som krävs för att ge vård, t.ex. till annan myndighet för rehabilitering.
Möjlighet att lämna information till polis om bortt mot person som är under 18 misstänks.
Möjlighet att lämna uppgifter till polis om misstanke om fullbordat brott som ger minst 1 års fängelse som följd (mord, rån). Men har även här skyldighet att svara på frågor.
Möjlighet att lämna uppgifter som misstanke om planerat eller fullbordat om brottet ger minst 2 års fängelse som följd. T.ex. Våldtäkt, mord, människohandel.
Möjlighet att lämna ut uppgifter om det krävs för att myndigheten ska kunna fullfölja sitt åtagande. T.ex. krävs in patientavgifter eller till polis för att avhysa bråka personer.
Åtgärder vid felhantering av sekretess: Straffrättligt då man bryter mot tystnadsplikt, dataintrång eller tjänstefel. Anmälan till socialstyrelsen och arbetsrättsliga åtgärder. 
Skriftligt är det ofta arbetschef som tar ställning till utlämnande av uppgifter.
Varje person måste själv kunna ta ställning till muntlig kommunkation av sekretessuppgifter. 
Att blogga eller skriva socialt måste göras med extra försiktighet då information kan spridas bredare än tänkt och information alltid finns kvar. Kan bli problematiskt.
E-post måste vara krypterad och säker för att få användas med sekretessbelagda uppgifter. Namn och personnummer hör till sådant.
Svar via email kan inte ges då personens identitet inte kan styrkas. 
Patienten har rätt att läsa sin journal, det finns dock undantag då vård kan försämras om patienten får läsa vissa delar.
Man kan inte ställa villkor på att någon ska närvara för att patient ska få läsa journalen.
Om bedömning görs att uppgifter inte kan lämnas ut: hänvisa till sekretesslag. Informera om rätt till formelt beslut som går att överklaga. Om begärt, infomera närmsta chef som ger skriftligt avslag.
Överklagan görs till kammarrätten i Göteborg. 

 

Tystnadsplikt och sekretess inom vården

Sammanfattning baserat på dokument från region Skåne

Tystnadsplinkten gäller alla som jobbar på arbetsplats med patienter. Studenter, städare osv med.
Är det offentlig verksamhet regleras det i Ofentlighets och sekretesslagen (OSL) medan privata aktörer regleras via patitensäkerhetslagen och patientdatalagen.
Hälsouppgifter som t.ex. personliga förhållande och hälsotillstånd, arbetsförmåga eller psykologisk utredning får inte offentlighöras om patienten kan lida men.
Sekretessen gäller i högst 70 år.
E-post kommunikation internet inom region så väl som extern får bara ske över säker sådan (krypterad). 
Ska fax eller telefonnummer användas, gör det helst med förprogrammerat för att undvika tryckfel.
Om patienten ger samtycke för att lämna ut uppgifter behöver man inte pröva om men.

Man får även ge ut uppgifter om det inte är till men för patienten och då ska man ställa sig två frågan vem det är som vill ha informationen och vad den ska användas till. 

Det är ur patientens synvinkel man betraktar men, inte ens egna.
Finns det skydlighet att lämna uppgift måste man göra det oavsett men eller samtycke. Detta kan gälla vid misstanke om barn som far illa, vid brottsutredningar, försäkringskassan eller t.ex. polisen.
 Det finns även möjlighet att lämna uppgifter om man t.ex. tror att barn far illa, grövre brott (minimi-straff 1 år), till inkassobolag för indrivning av utebliven patientavgift osv.
Patienten har rätt att läsa sin egen jounral, dock kan det finnas delar som är synnerligt viktiga att patienten själv inte tar del av och därför inte lämnas ut.
Närstående har inte per automatik rätt till jounral eller information. Man kan dock som regel förutsätta att det inte är till men att lämna ut hälsotillstånd eller var patienten befinner sig som är av allmän karaktär. 
Barn skyddas av samma sekretess och det finns ingen åldersgräns hårt satt för när ett barn får styra över föräldrarna förmåga att läsa deras information. Praxis verkar satt runt 12 år men måste bedömas i varje enskillt fall. Ju äldre barnet är, ju mer bestämmer de själv över vem som får ta del av informationen. Huvudregeln i övrigt är att föräldrarna bestämmer över vem som får ta del av det.
Uppgiftlämnaren som blir tillfrågad bestämmer vad som ska lämnas ut. Journalkopior ligger oftast på verksamhetschef eller speciell enhet för detta. 
Får man inte ut uppgifter med hänvisning av sekretess så får man lov att överklaga och ska informeras om detta.
Inom regionen är det eget sekretessområden, så kallat "inre", det är dock bara tillåtet att ta del av information som man behöver i vården av patienten. Folktandvården AB räknas som egen enhet.
Om man medvetet eller vårdslöst delar information som är under sekretess gör man sig skylldig till brott mot tystnadsplikt
Tar man del av information man inte har rätt till räknas det i stället som dataintrång.
Dataintrång eller brott mot tystnadsplikt kan leda till kritik från IVO eller åtgärder av arbetsgivare.
Avidentifiera eller anonymiser uppgifter genom att ta bort personnummer, namn, bild och annat som kan identifiera den berörda. 
Undvika att beskriva patienter, möten osv offentligt i såväl mutliga som sociala medier. Någon kan känna igen beskrivningen eller pussla ihop.
 

 

SLS riktlinjer om sociala medier

Detta sammanfattar vad som två dokument från SLS:  i 2012 och 2016

"Som huvudregel inte är tillåtet för läkare att diskutera patienter i sociala medier över huvud taget."

"Avråder vi läkare från att röja även avidenti erade patientuppgifter i sociala medier."
"Avråder läkare från att publicera uppgifter om patienter på sociala medier, även om det finns ett informerat samtycke."
"informella diskussioner om patienter bör undvikas på nätet, även om det sker i så kallade slutna forum och med anonymisering av patientuppgifterna." ... "Detta gäller även avidentierad information. Tänk på att många uppgifter kan komma att kombineras och möjliggöra identi ering. Tänk också på att slutna forum inte heller är tillräckligt säkra."
"Det som publiceras på sociala medier kan komma att spridas i en betydligt vidare krets än avsett. Det finns därför skäl för viss återhållsamhet vid utlämnande av sina egna personliga uppgifter på sociala medier."
"Ingår man redan i ett socialt nätverk med någon som sedan blir ens patient behöver man ta ställning till lämpligheten av fortsatt sådan kontakt."
"Även om ett inlägg inte bryter mot sekretessen kan det ändå vara olämpligt om det kan skada förtroendet för läkarkåren."
"Läkare får inte heller medverka i till allmänheten riktad läkemedelsreklam eller framstå som garant för visst läkemedel eller viss produkt som framtagits av annan och har samband med läkarverksamhet. "
"Tänk på att offentlig kritik av arbetsgivaren bör ske med viss efter- tanke."

 

Sekretess inom sjukvård - Region Skåne

Detta sammanfattar vad som står i Sekretess inom sjukvårds dokument från 2014.

 

Alla uppgifter om patientens sjukdom, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållande, arbetsförmåga eller bara att den befinner sig i en vårdinrättning är under sekretess.
Lida men innebär att patienten upplever det obehagligt eller finns risk för trakaserier eller illa omtyckt om det läcker ut.
Frågar patienten om information via e-post så ska istället svar ges via "mina vårdkontakter" eller post till adress folkbokförd. Svar kan inte enkelt ges till en e-post.
Om man frågar efter någon "försvunnen" finns på sjukhus hänvisas till polisen som då de får ställa frågan och delge informationen om det är korrekt beslut.
Polisen har alltid rätt att fråga om en person befinner sig i en vårdinrättning! Detta inkluderar även de fall då patienten uttryckligen att uppgifter inte får lämnas ut.
Om polis frågar via telefon ska man be om att få ringa upp via polisens växel för att säkerställa identitet och inte journalist (eller annan) utger sig för att vara polis.
När en sekretessbelagd uppgift lämnas ut till annan myndighet träder i stället den myndighetens sekretessregelverk in.
Varje sekretess fråga (t.ex. ligger patient X här) måste besvaras av varje avdelning som får frågan. Vid oklarhet bör närmast chef frågas.
Bryter man mot sekretessen kan vara brott mot tystnadsplinkt i brottsbalken.
Att olovligt ta del av information man inet har rätt till är dataintrång
När man pratar om lida men är det patienten och närståendes bedömning man måste sätta sig in i, inte vad en själv tycker de "borde". Enklast blir därför att begära samtycke.
Patient kan begära att få se sin journal och kan nekas. Får överklagas
En patient kan även få se journal under förutsättning att någon läkare sitter med och detta räknas då som delvis avslag och får också överklagas.
Om patienten inte får se delar av journalen pga skydd av uppgiftlämnaren räknas detta också som delvis avslag och kan överklagas.
Begäran om att själv få se journalen i datorsystem, ensam, istället för papperskopia leder i dag (2016) till avslag eftersom systemet inte har någon spärr som hindrar personen från att titta i andras journaler också.
Medicinsk avdelning kan hänvisa till central serviceavdelning för uttag av sekretessuppgifter, patient kan då kräva att avdelningen måste behandla det och i så fall måste de hantera ärendet skyndsamt. 
Om någon annan begär ut uppgifter om patient är det lämpligt att begära fullmakt från patienten i fråga.
Finns fullmakt ska det framgå att det gäller sekretessuppgifter.
Finns tvivel kring fullmakten ska patient kontaktas. Detta kan bero på att fullmakt är gammal, patienten inte var vid sinnes full bruk eller kanske förfalskad.
Det finns ingen åldergräns vad gäller sekretess och därför måste varje person, oavsett ålder, prövas. Som bas bör familjen ses som enenhet då föräldrar har ansvar för barnet.
Vid fall då patienten är ung och tveksamt självbestämmande, krävs både patient och förälders samtycke för utlämnande av t.ex. journaler.
Beroende på ålder och mognadsgrad ligger inte alltid skyldighet att informera föräldrar om vården som barnet söker för.
Vid demens eller liknande hindrar inte sekretess att uppgifter lämnas ut så att personen kan få adekvat vård.
 Vid arvstvist kan det anses att någon part kan ta skada om uppgifter lämnas ut och därför kan jounal nekas lämnas ut vid sådana fall. Samma gäller vårdnadstvist. Detta då det kan tänkas att en av parterna kommer lida men till följd av journalens utlämnande.
Vårdpersonal undantas från meddelarfriheten pga sekretess. meddelarfriheten gör att varje person kan sprida information till journalister t.ex. Detta är inte lagligt när det gäller sekretessuppgifter och därmed undantaget.
I bland räcker det med att ta bort namn och adress för att anonymisera. Man ska dock vara väldigt försiktg då t.ex. "klubbägaren" i en liten ort kanske kan identifieras till bara en person. Inom statistik finns samma problem om man t.ex. har för små grupper (säg 100 åringar).
Kroppshållning och märken på kroppen kan lätt hjälpa till att identifiera personer, därför måste man vara försiktig med sådan information i bilder.
Betänketid innebär att man inte behöver svara på sekretessfrågor direkt och kan lämna över till chefen.
Personer med skyddad adress får sin post skickad till skatteverket som sedan hanterar det vidare.
Ansökningar, intresseanmälningar och tjänstegöringar till myndiheter är offentliga handlignar. Detta gäller som inte delar som har med sekretess att göra. T.ex. begåvnings och beteendetester som utförs i samband med anställningar.
Tillåtet att lämna uppgifter som gäller misstane om frösök eller fullbordat brott som har staff högre än 1 år, som försök till överföring av allmänfarlig sjukdom.
Sökande av sekretessuppgifter har rätt till ett formellt beslut som går att överklaga och även tillfråga om den begär att överklaga.
En sakkunnig är en person som på anmodan av t.ex. domstol, F-kassan eller av privatperson lämnar utlåtande i fråga som kräver fackkunskap.
Utlåtande och intyg används synonymt. 
Blir man tillfrågad att vittna i domstol har man rätt av avböja.
En formell begäran om att vittna kan ändå komma och vårdpersonal får då bara yttra sig om saker som är medgivet i lag eller samtycke.
Som målsägande i ett brott och anställd inom vård får man lov att delge sådant som rör händelseförloppet. Annat gäller vanliga sekretessregler.
 

 

Uppgifter som är av sekretess kan lämna ut i tre avseenden:

 1. Om de inte är till men för berörd part
 2. Samtyckte finns från berörd
 3. Lagstadgade undantag från sekretess (t.ex. skyldighet eller möjlighet att rapportera)

 

Sekretess och menprövning, lämnas ut om man är övertygad att patient eller närstående inte lider men:

 • Vem är det som frågar?
 • Vad ska uppgifterna användas till?

 

För försäkrngsbolag:

 • Samtyckte ska ges på en speciell handling från försäkringsbolag
 • Ska framgå att samtycket är begränsat till att gälla reglering av försäkringsärendet
 • Försäkringsbolag ska i samband informera om vad samtycket innebär

 

Myndigheter kan vid behov behöver ge vidare information, t.ex. vid:

 • Inkassoanmälan för utebliven patientavgift
 • Lämna uppgifter till polis
 • Flerbäddrum tillåts användas

 

Skyldighet att lämna ut uppgift 

 • Vid fall då socialnämnden måste ingripa
 • Vid begäran av socialnämn med hänvisning till utredning om barn behov
 • Utredning avseende vissa dödsfall
 • I vissa fall information om insemination och befruktion utanför kroppen
 • Undersätta överförmyndigarnämnd att slutenvårdspatien behöver god man eller förvaltare
 • Om patient är oförmögen att ta emot information om vård ska information ges till anhörig
 • Ge information till socialtjänsten för planering och samordnan om vård om patient ger samtycke eller om det kan antas vara att patienten inte invänder mot det.
 • Skyldighet att ufärda intyg om missbrukares hälsotillstånd när socialnämnden i utredning enligt LVM beslutat om läkarundersökning.
 • Anmäla om person som lämnar vårdinrättning är till fara för sig själv eller någon annan. Kan besluta om att hindra patient från att lämna sjukhus och vid behov begära biträde från polis.
 • Skyldighet för läkare som finns person olämplig att ha körkort att anmäla detta till transportstyelse. Man kan undvika anmälan om patient lyssnar på läkaren och godtar att den inte ska köra bil mer.
 • Anmäla olämplighet att inneha skjutvapen oavsett om läkaren vet om att personen har skjutvapen eller inte. Anmälan behöver inte göras om det står klart att patienten inte har skjutvapen. 
 • Skyldighet att anmäla om läkare finner patient oförmögen att flyga och innehar licens för detta.
 • Skyldighet att lämna uppgifter till IVO (inspektion för vård och omsorg)
 • Att till IVO anmäla vårdskador eller risk för vårdskador
 • Skyldighet att lämna uppgifter om JO begär det.
 • Skyldighet att lämna uppgifter till domstol, åklare, polis, kronefogd eller skatteverket om en viss person befinenr sig på sjukvårdsinrättning.
 • ... med fler...

 

Möjligheter att lämna ut uppgifter finns också:

 • Om generell sekretess inte ligger som hinder
 • I samband med sluten vård lämna inskrivningsmeddelande till kommun
 • Lämna information inom sjukvårdsinrättningar i samma kommun/landsring
 • Om patienten är oförmögen att nå omvärlden kan uppgifter som krävs för vård, behandling eller stöd lämnas ut.
 • Kommuner och landsting får lämna statistiska uppgifter mellan varandra om patient eller anhöriga inte lider men

 

När patient själv begär ut kopior

 • Läs igenom journalhandlingarna som begärts
 • Sekretess mot patientens egna uppgift kan finans om det är av vikt för behandling.
 • Sekretess mot patientens kan även gälla om andra personer lämnar uppgifter till journalen och det kan innebär men för uppgiftslämnaren

 

När annan vårdgivare begär ut kopior:

 • Kontrollera giltig fullmakt eller...
 • Kontrollera att intyg om multigt medgivande från patient

 

När icke sjukvårdande myndighet begär kopior:

 • Kontrollera giltig fullmakt eller...
 • Kontrollera om det förelägger skyldighet att lämna ut uppgifter

 

När försäkringskassan begär ut kopior:

 • Kontroller giltig fullmakt eller...
 • Skyldighet att lämna ut journalkopior föeligger.

 

När privata försäkringsbolag begär ut kopior:

 • Kontroller att det är berör patients försäkringsbolag
 • Kontroller giltig fullmakt
 • Överväg om, efter läst journalinnehåll, istället skicka till patienten som då får avgöra om den vill nyttja sitt försäkringsbolag till ärendet och kan lämna över det själv.

   

Övrigt

Det är värdigt att undvika sprida även anonymiserat material på nätet. Allting lever kvar, även om man vill återkalla det och flera pusselbitar av anonymiserat material kan slås samman till att identifiera person.
Anonymisering är inte alltid självklart. Personer på små orter kan lätt identifieras med yrken, ålder osv. Andra med kännetecken som tatueringar, hållning m.m.
Vara varsam med vad man publicera då man anses vara en läkare och det kan skada hela kåren och trovärdigheten.
Läkare får inte lov att kolla provsvar från tidigare besök hos annan läkare om sådant inte är relevant för det du söker om i dag.

 


Published: 2016-09-05