PBL Fall 12: Minne


Fallet

Handlar om en man som är trött glömst och smått deprimerad. Han har på väg till butiken kört 35 mil (och 18h!) för långt. Har ibland problem att känna igen folk (skumögd) men bra lukt och motorik i övrigt. SPECT-scanning av hjärna visar försämdrat flöde i delar av temporala och perietala loberna.

Studiemål

 • Minne och Inlärning
  • Olika typer
  • Fysiologiskt
  • Anatomiskt, ex associations areor
  • Signalvägar, synapser på micronivå
  • Lateralisering (höger/vänter hjärnhalva)
  • Plastisitet, habitering, sensitering
 • Cortex
  • Vad sker var?
   • Informationsflöde och funktion
  • Hur man uppfattar och behandlar stimuli
  • Hur man avgör betydelsen av stimuli
  • Hur man agerar efter stimuli
 • Demens och AD
 • Vad menas med kognition

Studieguiden

 • Indelning av minne i olika kategorier, t.ex. deklarativt – icke-deklarativt minne och episodiskt – semantiskt minne
 • Kliniska och experimentella belägg för att olika minneskategorier åtminstone delvis finns representerade i olika neurala system.
 • Grundläggande principer för klassisk och operant (instrumentell) betingning samt huvuddragen i de nervkretsar som antas ligga bakom dessa två inlärningsfenomen.
 • - Neurala kretsar som antas vara väsentliga för deklarativt minne, ex.vis hippocampus, och beläggen för detta.
 • Den stegvisa konsolideringen av minne via olika nivåer och gällande teorier om det neurala underlaget för lagring av minne i respektive minnesnivå.
 • Hur aktivitet i en nervkrets kan representera t.ex. yttre stimuli i sensoriska system eller specifika rörelser i motorisk kontroll, samt hur dessa inre representationer kan vara beroende av tidigare erfarenheter.
 • Cellulära mekanismer som antas ligga bakom LTP (Long Term Potentiation) och LTD (Long Term Depression). 
 • De olika primära, sekundära och associationscortexområdenas läge och viktigaste funktioner. Symptom som uppstår vid skador på dessa områden.
 • Principiella skillnader mellan primära, sekundära och associationscortexområden m a p inflöde till/utflöde från respektive thalamisk kärna och fysiologisk organisation (topografisk indelning, adekvata stimuli)

 

Tentafrågor

 • Ange en (minst) del av hjärnan som är involverad vid varje typ av minne:
  • Arbetsminne, Lagrat minne, Procedurminne, Deklarativt minne, Sensorimotorisk koppling, operat betingning, klassiks betingning.
 • Förklara vad det finns för typer av deklarativt minne och vad som definierar och skiljer dem.
 • Vad står LTD och LTP för?
 • Förklara kortfattat vad som karaktäriserar klassiskt respektiver operant (instrumentell) betingning.
 • Celler i ventrala Tegmentum tros ha en viktig betydelse för former av betingning, förklara hur!

 

Sammanfattning

Där finns det viktiga under Tentamenssamanfattning, del Minne!

 

Översikt över minnen

Blandat

Kognition: Uppmärksamhet, inläning, minne, språk, beslutsfattande, planering, problemlösning, tid-rum uppfattning.
Allocortex: Hippocampus, Olfactori cortex, Amygdala
Pyramidcellers vanliga transmittorsubstans: Glutamat

 

Hjärnans lager

 1. Molekylära: Få celler, främst synapser
 2. External Granular: Från andra Cortexregioner
 3. External Pyramidal: Pyramidceller till andra Cortex
 4. Internal Granular: Stellarceller från Thalamus till andra lager inom kolumn.
 5. Internal Pyramidal: Pyramidceller, till subcorticalt
 6. Multiform: Pyramidceller (stora/små) till Thalamus
 7. Vit substans: Myelinerade Axon ut.

Minne

Deklarativt/Episodiskt: Berätat och ta fram
Icke Deklarativt: Undermedvetet inlärt

Inkodning: Hippocampus (skada ger Anterograd Amnesi)
Minneslager: Sensorisk cortex (skador retrograd Amnesi)
Minnesaktivering: Prefrontala Cotex

Frontalcortex och arbetsminne

Deplayed response ligger här vid belöning kan man spara en förberedelse till rörelse som ska utföras. 

Kommunkation till Associationsareor (3 st)

 • Kortiko-Kortikala: (S1 till Ass) Ipsilateral
 • Thalamo-Kortikal: (MD till Ass) Kontralateral
 • Kortiko-Kortikal: Corpus Callosum, Kontralateral 

Öka synapsstyrka:

Mängd transmittorsubstans (Ca2+),
Antal receptorer I postsynaps
Receptor typ och antal spikes

Hebb: “Cells that fire together wire together”
Operant betigning: Diskrimtivt Stimulus (specifik händelse)

Skillnad hjärnhalvor

Vänster

Språk: Ord
Tal, Srkiva
Större
Detaljkunskap
Matematisk beräkning

Höger

Språk: Prosedi
Neglect Allvarligare
Helhet, mönster, kontex (ansikten)
Spatial förmåga

Kopplas samman I Corpus Callosum (Split brain)

Assocciationsareor (Multisensoriska)

Parietala (Tid och Rum) – Var?

Dorsal Pathway (Spatial Vision)

 • Spatial position av object
 • Riktiad uppmärksamhet
 • Koordination av ögon och händer

Apraxi: Oförmåga att använda verktyg
Neglect: Omedveten om synfält eller kropphalva (Höger hemisfär ger mycket större skada)

Temporala (Objekt och Semantik) – Vad?

Ventral Pathway (Objektigenkänning)

 • Superiora: Ljud / Språk
 • Inferiora: Visuella stimuli 

Wernickes Afasi: Goddag yxskaft svar
Agnosi
: Förlust av känna igen saker
Associativ Agnosi:
Oförmåga namnge object
Prosopagnosi: Oförmåga identifera ansikten

 

Anteriora (Planera, beteende,Problemlösning)

 • Prefrontala: Impulsivitet, planera motorprogram, ändra motorprogram.
 • Dorsolaterala: Information från speciella sinnen, minnen (beskriva dem)
 • Orbitofrontala: Känslor, vicerala minnen

Brocas Afasi: Svårt att säga ord
Wisconsis Card Test
: Byta och anpassa sortering
Test med Text:
Säga färg och inte ordet.

 

 

Övrigt

 


Published: 2016-11-30