Seminarium: Antibiotika


Svar på frågor

Grunden i texten är förarbetet innan seminariet, sedan kompleterat med information från tillfället.

 

Fråga 1

Anna 6 år, ont i halsen och feber.

Doktor skriver ut Pencillin V

Modern vill ha Cefalosporin då dotter fått Anaylaxi mot Pencillin V.

 

Svar

A - Verkningmekanism för Pencillin V (Fenoximetylpencillin).

Binder till protein i cellmembran och hindrar uppbyggnad.

Hindrar transpeptidation enzyme som krorskopplad peptidkedjor i grundstrukturen. Resultatet blir på en del bakterier att de lyserar, medan andra kan vara "toleranta" och lyserar inte men kan inte byggas upp.

 

B - Varför är Pencilling V första behandlingalternativ

Eftersom det är ett inriktat mot just den typen av bakterier (Pnemukocker och Streptokocker). Smalt spektrum och dödar därför inte andra bakterier i kroppen. Man har heller inte hittat någon Streptokock A som blivit resistenta, därför fungerar det alltid.

Låg toxicitet och få biverkningar.

 

C - Är det lämpligt med Cefalosporin? Vad istället?

Nej, detta är bredspektrum-antibitioka. Man vill undvika resistans och utveckling av ESBL.bildande tarmbakterier. Finns dock risk för allergi om man har det mot Penicillin då de liknar varandra. Cefalosporiner tar både Grampositiva och negativa till skillnad från Penicillin V som bara tar positiva.

 

Klindamycin istället och tillhör gruppen Linkosamider.

 

D - Hur verkar detta?

Klindamycin Hämmar bakteriers proteinsyntes genom att binda till robosomens 50S-enhet och därmed förhindra uppbyggnad av peptidkedjor. De fungerar bara på Grampositiva streptokocker.

 

Fråga 2

Moster Stina 29 år Thailand och trampar fel och får djup skada i huden över tibia. Såret gör ont och ser infekterat ut. Testar behandla själv med Pencillin V men får ingen effekt. Träffar läkare som säger det antagligen är Stafylokocker och väljer ett preparat.

 

A - Vilket preparat skrev sannolikt ut

Isoxazolylpenicilliner/flukloxacillin (Heracillin)

Praktiskt : "Vid infektioner orsakade av stafylokocker, till största delen hud – och mjukdelsinfektioner."

Denna typ används normalt för att bekämp infektion i huden och är effektiv mot Stafylokocker.

 

Dessa klarar av resistens mot betalaktamas och är bra mot G+ - streptokocker.

Amoxicillin kan brytas ner av stafylykocker men kan kombineras med en betalaktamashämmare (klavylansyra), dock bredare (G+ och G-).

 

B - Hur verkar det?

Stoppar bakteriers förmåga att bygga nya cellväggar. Då dör de över tid.

 

C - Varför gick det inte med Pencillin V (Kåvepenin)

Otillräcklig aktivitet mot stafylokocker som i drygt 90 % bildar penicillinas (bryter ner Pencillinet)

 

D - vilket antibiotikum kan bli aktuellt vid MRSA

Glykopeptider, vankomycin och hämmar också cellväggssyntesen (binder ej till PBP). Den har dock bara effekt i tarmen då det inte tas upp i blodet. Måste därför ges intravenös.

 

Klindamycin är antagligen första alternativet vid allergi eller MRSA. Tillhör gruppen Oxazolidimer (proteinsynteshämmare). Troligt förstahandsvalet.

 

Fusidinsyra (proteinsynteshämmare). Vid singelbehandling är risken för resistens hög men används då i samband med annat.

 

Överkurs

Ceftarolin (Zinforo) Grupp Cephalosporin

"Ceftarolin är ett cefalosporin för parenteralt bruk med brett antibakteriellt spektrum och stabilitet mot många betalaktamaser. Medlet har till skillnad från övriga betalaktamantibiotika aktivitet mot flertalet meticillinresistenta Staphylococcus aureus."

 

"Komplicerade infektioner i hud och mjukdelar vid misstanke om MRSA" (Methicillin-Resistant Stahylococcus Aureus) - Multiresistenta stammar.

 

Meticillin är första Isozazylopenicillin och de är alltså resistenta genom förändrad inbindning till antibiotika då PBP är utbytt.

 

E - Vilka verkningsmekanismer

Stör syntesen av Peptidoglykaner och därmed cellväggen, korsbrygga. Det liknar andra Beta-Lactam, men är inte lika lätt att bryta ner av bakteriernas Beta-lactamases.

 

Fråga 3

Man 25 år var med på resan och träffade partner. Gul och tjock flytning från Uretrha, smärta när han kissar. Läkare ordinerar Tetracyklin.

 

Trots behandlingen blir han inte bättre och Erik har Chlamydia Trachomatis men odling visar också Gonokocker som är känsliga mot Konoloner men resistenta mot Tetracyklin. Han får därför Ciprofloxacin.

 

A - Varför valdes detta antibiotikum?

Gavs sannolikt då det är praktiskt vid Chlamydiainfktioner.

"Förstahandsval vid behandling av pneumonier (OBS, inte vid akut bronkit) orsakade av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae och Chlamydophila psittaci."

Hämmar bakteriens ribosomala proteinsyntes, bakteriostatisk effekt.

 

Tetracyklin fungerar även mot gonnore.

 

B - Vad tror du de grundläggande orsakerna till att stafylokock-pencillinet inte fungera?

Chlamydia är gramnegativ och lever i celler, där koncentrationerna finns extracellulärt, vilket då inte hjälper. Chlamydia saknar även betalaktamvägg.

 

C - Vad är skillnad mellan Kinoloner och Tetracykliner? Vad finns för likheter?

Tetracykliner hindrar proteinsyntes och Kinoloner DNA syntesen.

Tetra ärcykliner är Bakteriostatisk = Hämmar tillväxt

Kinioloner är Baktericid = Bakteriedödande

 

Båda jobbar mot Grampositiva/negativa och intracellulära bakterier.

 

Kinoloner blockerar bakteriens DNA-gyras och DNA-tomoisomeras IV, enzymer som är nödvändiga för bland annat transkription och bakteriereplikation. Baktericid effekt. Bra penetration exempelvis urogenitalt (bland annat prostata)

 

Man vill undvika resistens mot dessa användbara preparat och därför är man försiktig med att användas.

 

Fråga 4

Patient rökt i 20 år, 20 cigaretter dagligen och misstänkte Pneumoni. Fick utskrivet Pencillin V då det troligen var Pnemukocker. Patient blev inte bättre, host mycket men lite lägre feber.

 

Hon röntgas sedan och det är bilateral Pneumoni, patient frågas om burfåglar (Chlamydia Psittaci), utomlands (Legionella Pnemuphila) eller fler fall i omvingning (Mycoplasma Pneumoniae). Läkare rekommenderar Tetracyklin.

Patient vill inte ha detta då familjen ska till Thailand då det ger fototoxiska reaktioner.

 

A - Vad kan ligga bakom terapisvikten?

Pencillin V är: Förstahandspreparat vid samhällsförvärvade akuta luftvägsinfektioner (otit, pneumoni, tonsillit) orsakade av bakterier.

 

Kan ha att göra med resistens hos bakterier och bildar då Betalaktamas.

H. Influenzae kan var orsak och då den är Gramnegativ så fungerar den penicillinet dåligt.

Kan även vara virus.

 

 

B - Varför föredras Tetracyklin i detta sammanhang?

Går med fler typer av bakterier och har låg resistens hos H. Influnzae.

 

Tetracyklin är: "Förstahandsval vid behandling av pneumonier (OBS, inte vid akut bronkit) orsakade av Mycoplasma pneumoniaeChlamydophila pneumoniae och Chlamydophila psittaci."

 

"Ca 10 procents resistens mot pneumokocker, H. influenzae och S. aureus, >10 procent resistens mot betahemolytiska streptokocker grupp A."

 

"Vanligaste biverkningarna är gastrointestinala och hudutslag. Fotosensibiliserande, undvik solexponering upp till en vecka efter avslutad behandling."

 

Mycoplasma saknar cellvägg och därför fungerar inte betalaktam här, de trivs även intracellulärt.

Legionella är Gramengativ och trivs intracellulärt.

 

 

C - Vilket annat antibiotikum kan väjas om tetracyklin ska undvikas?

Makrolider; " inhiberar bakteriens ribosomala proteinsyntes genom att binda till ribosomen, huvudsakligen bakteriostatisk effekt."

 

Kinoloner kan också användas.

 

Fråga 5

Äldre man med prostatism, går upp och kissa 1-2ggr per natt och tidigare frisk. Var med på resa till Thailand och några veckor efter hemkomst får han 39 C feber och smärta vid urinering.

 

Lämnar urinodling och får Ciproflaxacin mot förmodad UVI.

 

 

A - Varför välja en Fluorokinolon?

Bra penetration exempelvis urogenitalt (bland annat prostata) (Ciproxin)

E-coli är vanligaste orsaken

 

Kinoloner och Fluorokinoloner är samma begrepp.

 

B - Varför kan man inte byta till annan Fluorokinolon, vad för resistens rör det sig om?

De har minskad känslighet mot just denna typ av enzym-blockare och att de har ett större utflöde av antibiotikan ur cellen.

 

Ofta vid resistens av en Kinoloner är de resistenta mot andra.

 

C - Varför är det inte lämpligt med Vankomycin?

Är av typ Glykopeptider som hämmar cellväggssyntes genom att hindra monomerer som bygger upp cellväggen sammanfogas. Vaknomycin har även bara effekt på grampositiva.

Det är skadligt för njurar och inneröra och är därför oftast bara ett reservantibiotikum.

 

D - Vilket preparat hade du föreslagit istället

Trimetroprim + sulfa (Folsyrantagonister).

 

E - Vilket preparat kan man absolut INTE välja då bakterierna producerar ESBL?

Parenterala Cefalosporiner - Ceftarolin (Zinforo)

"Ceftarolin är inte stabilt mot extended-spectrum betalaktamaser (ESBL)."

 

ESBL är bredspektrum av Betalaktamas som är enzym som undviker antibiotikas Betalaktam

 

Sammanfattning

 

 

 

 

Videos

 

 

 

Länkar

 

 

 


Published: 2017-09-10