Extra: Vaccin Epidemologi


Allt är från föreläsningen som ingick i veckomål V.8.

 

Sammanfattning

Varför är vaccination viktigt

 • Kostnadseffektivt att förhindra sjukdom - Prevention
 • Bra för individ och samhälle
 • Resurser över till annat
 • Flockimmunitet
 • Utrota sjukdomar
 • Minska dödlighet
 • Trygghet

Aktiv immunisering, ett immunförsvar med minne skapas 

Vaccin måste vara effektivt och säkert.
Är det inte effektivt ska man inte vaccinera - Inte motiveras - Smittskyddslagen.

Ben Goldacare: "Man kan inte diskutera ur en person något de inte resonerat sig in i"

Varför kan man inte visa att vaccin är ineffektivt:
Nyare studier saknas
Att låta folk vara ovaccinerade är oetiskt
Sjukdomen kan vara borta (som mässling i Sverige)

 

Vaccineffektivitet

Man delar in vaccinationseffektivitet genom att dela in i 2 grupper:
Vaccinerade och OvaccineradeMan tar sedan fram ”Attack rate”, alltså hur många som blev smittade av totala i gruppen; t.ex. 2 av 10 vaccinerade blir smittade, 20% attack rate.
Efter detta kan man jämföra risk-skillnaden mellan grupperna.

Exempel:

Vaccineffektivitet (%) = 20% (vaccinerade) / 40% (ovaccinerade) = 1 - 0.5 = 50%

 

Efficacy vs Effectivness

Efficacy är skyddseffekt av vaccin i ideala förhållande, optimala, fas3 RCT.

Dessa skiljer för man vet inte vilka som vaccinerar sig.
Timing kan skilja sig med boost, t.ex. barn i Afrika ta flera år mellan man träffar dem.
Bias, de som är hälsosamma är oftast de som går och vaccinerar sig.

  

Randomiserad Kontrollerad Studie (RCT)

Golden standard: Prospektiv, dubbelbindning, placebo
Begränsningar: Oftast oetisk med redan etablerat vaccin

Inte alltid realistisk effekt pga
Små grupper, vissa åldersgrupper osv.

Inklusionskriterier, man har inte med sjuka eller gravida.

Vad ska man mäta effektivitet på?

 • Hur många som insjuknar i diarré
 • Hur många som dör av det
 • Sjukhussal
 • Förstadier till sjukdom
 • Sjukskrivningsdagar
 • Antikroppsnivå

Randomiserad studie med väldigt många (60k) istället för nödvändiga 5k användes vid Rotarvirus-vaccin. Tarmvred kunde uppstå med gamla vaccinet och det var ovanligt. Därför behövde man stor studie för att påvisa. 

 

Fall-kontroll-kohort studie

Man måste säkerställa vilka som är sjuka och friska

Recallbais med att de som just blivit sjuka kommer ihåg att de tagit vaccin.

 

Kan efficency vara bättre än efficacy

Ja den verkliga effekten kan vara högre än den kontrollerade på grund av t.ex. flockimmunitet. Detta är svårt att testa i randomiserad studie.

 

Spridningsförmåga - Basic reproduktion rate

Är ett mått på hur väl en sjukdom skulle sprida sig i en grupp oskyddade individer.

Detta värde kan användas för att räkna hur hur många man måste vaccinera för att skydda. Mässling runt 92-94 % (vi har 96%).

Det kan ske utbrott ändå eftersom det kan vara skillnader mellan städer, förort eller förskola.

  

 

Kohortstudier

Utgår ifrån population och sedan följer man vaccinerade och icke vaccinerade fram i tiden. Studerar vilka som blir sjuka och inte sjuka. Följer deras vaccinationsstatus.

Man får då fram en Risk-Ratio 

 

Fall kontroll studie

Identifierar sjuka ur en population och sedan tar man en kontroll av folk som inte är sjuka. Därefter frågar man om de är vaccinerade eller inte och räknar utifrån det.

Blir en överblicksbild, eftersom ingen tid finns, finns ingen risk heller utan OR (Odds/Ratio), sannolikhet.

Sannolik att man är eller inte är vaccinerad mellan sjuk eller inte sjuk.

Är bra vid ovanliga sjukdomar, billigare och snabbare än Kohort.

 

Biverksrapportering

Viktigt då studier inte blir tillräckligt stora och ovanliga biverkningar upptäcks då inte. Behöver därför system efter införande av vaccin.

Det kan vara produktionsproblem med vissa batcher. Som exempel att Polio-vaccin inte inaktiverats tillräckligt.

Man har veckomöte för att avgöra om där kan finnas koppling mellan det anmälda och hur andra anmäler. Detta sker lokalt och på Europa-nivå.

Man kan få inkomplett data då alla inte anmäler, beror på nyhetsrapportering osv. Man kan därför inte räkna ut risker på riktigt, utan blir hypoteser och man får göra ytterligare tester.

 

 • Viktigt att rapportera för att hitta nya hypoteser och biverkningar.
 • Man kan INTE hitta risknivåer med biverksrapportering
 • Man inte INTE bara säga att det inte finns samband, man måste då göra epidemiologiska studier.

 

Sammanfattning av viktiga

 • Effektivitetsskäl
 • Vaccinationstäckning
 • Direkta och indirekta effekter av vaccin
  • Direkt skydd immunförsvar
  • Indirekt med flockimmunitet
 • Vaccineffektivitetsstudier (RCT vs Observationella)
 • Biverksrapportering
  • Signal - Hypotesgenerering
   • Att man får in biverksrapportering och gör nödvändiga hypoteser
  • Studier behövs (t.ex. Self, SCCS) - Hypotesttestning
   • Man måste göra studier för att avgöra riskerna med biverkningar, rapportering räcker ej.

Published: 2017-10-16